This page is hosted for free by cba.pl. Are you the owner of this page? You can remove this message and unlock many additional features by upgrading to PRO or VIP hosting for just 5.83 PLN!
Want to support this website? Click here and add some funds! Your money will then be used to pay for any of our services, including removing this ad.


Rozdział I. Postanowienia ogólne


§ 1 1. Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla ,,Żerniki Nowe'' we Wrocławiu, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie ŻERNIKI NOWE.
§ 2 Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
§ 3 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem osiedla ŻERNIKI NOWE i Wrocławia.
2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami Polski na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 4 Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
§ 5 Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może być członkiem tych organizacji zachowując autonomię.
§ 6 Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji


§ 7 Celem stowarzyszenia jest:
1. Rozwój samorządności lokalnej.
2. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wspieranie inicjatyw.
3. Dialog i opiniowanie przez ogół mieszkańców planów miasta w zagospodarowaniu terenów przylegających do osiedla.
4. Kreowanie zrównoważonego rozwoju osiedla z poszanowaniem dobrych rozwiązań dotychczasowych.
5. Integracja mieszkańców o wspólnych korzeniach oraz nowych, na zasadach poszanowania ich tradycji, kultury, religii (z zachowaniem proporcji dotychczasowych).
6. Pobudzanie aktywności obywateli w celu lepszego i wygodniejszego życia oraz wypoczynku.
7. Zgłaszanie inicjatyw projektów uchwałodawczych dotyczących społeczności lokalnych.
§ 8 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) wpływ na rozwój budownictwa mieszkaniowego i usług,
b) wpływ na rozwój infrastruktury osiedlowej,
c) działania mające na celu rozwój życia społecznego, kultury, sportu, zabawy, kultu religijnego,
d) działania mające wpływ na integrację różnych wiekowo grup mieszkańców: dzieci, młodzieży, osób w wieku średnim oraz starszych,
e) organizowanie imprez kulturalnych (wystaw, prelekcji, pogadanek itp. ),

Rozdział III. Członkowie stowarzyszenia


§ 9 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a. Zwyczajnych,
b. Wspierających.
§ 10 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy dorosły mieszkaniec osiedla.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
§ 11 Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach oraz wszelkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
§ 12 Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b. uczestnictwa w walnych zebraniach członków,
c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d. regularnego opłacania składek.
§ 13 1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 14 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej pisemnej rezygnacji,
2) wykluczenia przez Zarząd:
a. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich ponad 1 rok,
b. za rażące naruszenie zasad statutu,
3) utraty praw obywatelskich (prawomocny wyrok sądu),
4) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków i jest ostateczne.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia


§ 15 Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
§ 16 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2. Uzupełnienia składu w czasie kadencji (nie więcej niż połowa) dokonuje Zarząd.
§ 17 Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.
§ 18 Kadencja wszystkich wybieralnych władz stowarzyszenia trwa 5 lat.
Walne Zebranie Członków
§ 19 1. Najwyższa władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo - wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania (jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków).
4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd.
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane w ciągu 7 dni od zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 20 Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalenie zmian statutu,
c. wybór i odwołanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h. podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach poza kompetencjami innych władz Stowarzyszenia.
Zarząd
§ 21 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 do 6 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes.
§ 22 Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżąca pracą Stowarzyszenia,
b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g. zwoływanie Walnego zebrania,
h. ustalanie wysokości składek członkowskich.
Komisja rewizyjna
§ 23 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
§ 24 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d. wnioskowanie do Walnego Zebrania członków o udzieleniu absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa.


§ 25 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki, zbiórki, loterie,
c. dotacje, subwencje,
2. Środki pieniężne powyżej 1000zł mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
Sposób reprezentacji
§ 26 Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe.


§ 27 Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 28 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.